Župany
  • info@alotex.cz
  • 799 506 765
 • NOVINKY NA EMAIL

  Alotex   /   Ochrana osobních údajů

  Ochrana osobních údajů

  Zásady ochrany osobních údajů

  Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost ALOTEX Group, s.r.o. se sídlem Ropice 185, Třinec, PSČ 73961, IČO: 29462088 (dále jen ALOTEX) používá a chrání veškeré informace, které jsou společnosti předávány používáním této webové stránky. ALOTEX se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních dat. Tyto zásady v aktuální verzi jsou platné od 15. 5. 2018.

  Správcem údajů je společnost ALOTEX Group, s.r.o. se sídlem Ropice 185, Třinec, PSČ 73961, IČO: 29462088 registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů V Praze pod reg. číslem 00066259.

  Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen „Zákon”), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie (nově dle směrnice GDPR)

  Typy údajů:

  • Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na stránkách ALOTEX
  • Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci.
  • Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili.

  Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím stránek ALOTEX.

  Osobní údaje jsou zpracovávány v tomto rozsahu:

  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • doručovací adresa
  • telefonní kontakt
  • emailová adresa

  Citlivé osobní údaje

  Údaje spadající z hlediska GDPR do kategorie citlivé osobní údaje neshromažďujeme.

  Uložení osobních údajů

  Vaše osobní údaje, které jsme získali prostřednictvím ALOTEX, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem (např.) zpracování Vašeho požadavku na informaci tak, abyste na Váš dotaz obdrželi řádnou odpověď a informace o našich produktech, za účelem uzavření smlouvy (přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů).

  Vaše osobní údaje mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Poskytnutím svých osobních údajů s tímto převodem, uložením nebo zpracováním vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření.

  Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

  Účel  získaných informací

  • Zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek pro Vás
  • Zajištění plnění smlouvy
  • Interní vedení záznamů
  • Poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat, včetně oběhu marketingových materiálů použitím emailové adresy, kterou jste nám poskytli.
  • Zasílání přímého marketingu elektronickou cestou (emailem nebo SMS) o produktech a službách (pouze tehdy, budeme-li mít od Vás příslušný souhlas)

  Doba zpracovávání

  Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 10 let. Kupující je oprávněn udělený souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením na adresu: info@alotex.cz nebo písemně na adresu prodávajícího.

  Bezpečí osobních dat

  Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webových stránkách shromažďujeme. Souhlasíte s tím, že údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech.

  Poskytování osobních dat

  • Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajišťujícím přepravu a doručení Vámi zakoupených produktů, společnostem pro správu marketingu, poskytovatelé IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu.
  • Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.

  Likvidace osobních dat

  Po naplnění účelu a doby povinnosti zpracování dané lhůtou ze zákona jsou zpracovávána data mazána(likvidována) automaticky, hromadně a v pravidelných cyklech.

  Osobní údaje mimo EU

  Osobní údaje ukládáme a zpracováváme výhradně na území Evropské unie. To samé platí pro všechny zpracovatele, které využíváme.

  Práva subjektů osobních údajů

  Práva, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:

  • Právo přístupu ke svým osobním údajům
  • Právo na opravu osobních údajů
  • Právo na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“) (s účinností od 25. 5. 2018)
  • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů (s účinností od 25. 5. 2018)
  • Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka (s účinností od 25. 5. 2018)
  • Právo na přenositelnost údajů (s účinností od 25. 5. 2018)
  • Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
  • Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

  Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Souhlas můžete odvolat na info@alotex.cz nebo písmeně na adrese ALOTEX Group, Ropice 185, 73961 Třinec. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

  Newsletter, marketing

  U každého souboru Vašich osobních informací na ALOTEX si vzájemně vyjasníme, zda Vaše data mohou být použita pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás požádáme o souhlas k jeho odběru, nebo Vám umožníme se z jeho odběru odhlásit.

  Budeme Vás kontaktovat elektronickou cestou (e-mailem) nebo telefonicky ohledně informací, které jste si vyžádali a ohledně informací s podobným předmětem, který byl uveden ve Vašem požadavku nebo byl předmětem Vašeho předchozího nákupu u nás. Pokud si nepřejete, abychom tímto způsobem použili Vaše údaje, můžete na formuláři, kterým sbíráme Vaše osobní údaje, příslušné políčko nezaškrtávejte.

  Pokaždé, když budete vyzváni k vyplnění formuláře na ALOTEX, nesouhlasíte-li, příslušné políčko nazaškrtávejte. V přímém marketingu bychom Vám elektronickou cestou (e-mailem nebo telefonem) ukázali jednoduchý způsob, jak příslušným způsobem další přímý marketing odmítnout.

  Soubory cookies

  Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

  Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

  Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

  Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše Webové stránky nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

  Proč se soubory cookies používají?

  Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používáme také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy.